Regulamin

Regulamin strony : https://nagrajfirme.pl

 1. Definicje terminów występujących w Regulaminie:
 2. Regulamin – niniejszy dokument
 3. Właścicielem strony jest Tomalka Sp. z o.o., ul. Folwarczna 11, 63‐200 Jarocin, NIP PL6172216953, REGON 384268096, Kapitał zakładowy 5 000,00 złotych, Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział (Gospodarczy) Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000802205

z siedzibą w ul. Folwarczna 11 63‐200 Jarocin

 1. Serwis Internetowy: https://nagrajfirme.pl/
 2. Administrator Serwisu – administratorem strony prowadzonego w ramach Serwisu Internetowego jest Tomalka Sp. z o.o.

z siedzibą w ul. Folwarczna 11 63‐200 Jarocin NIP 6172216953 REGON 384268096

 1. Blog – strona internetowa prowadzona przez Właściciela w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie: Tomalka Sp. z o.o. w ramach Serwisu Internetowego poświęcona jego działalności gospodarczej oraz wydarzeniom z nią związanymi, umożliwiająca publikowanie tekstów oraz innych materiałów, a Użytkownikom i Gościom zapoznawanie się z tekstami oraz innymi materiałami zamieszczonymi w Blogu, zaś Użytkownikom wyrażanie własnych opinii.
 2. Opinia – komentarz do materiału opublikowanego na Blogu.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z strony po zarejestrowaniu w serwisie internetowym; czytająca lub komentująca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.
 4. Gość – osoba korzystająca z strony bez zarejestrowania w serwisie internetowym; wyłącznie czytająca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.
 5. Regulamin określa zasady prowadzenia oraz korzystania z strony, komentowania i cytowania umieszczonych na Blogu materiałów.
 6. Nazwa Bloga, jego koncepcja, wygląd graficzny i oprogramowanie jak również wpisy oraz materiały publikowane przez Przedsiębiorcę na Blogu podlegają ochronie prawnej.
 7. Blog:
 8. stanowi formę działalności marketingowej a więc źródło informacji na temat funkcjonowania i działalności Przedsiębiorcy i jego produktów oraz usług;
 9. służy wymianie opinii pomiędzy Użytkownikami a Przedsiębiorcą.
 10. Nie jest miejscem gdzie publikuje się oferty, cenniki lub przyjmuje zamówienia
 11. Blog jest stroną internetową założoną w Serwisie Internetowym obejmującą wpisy Przedsiębiorcy oraz opublikowane przez niego materiały.
 12. Użytkownicy, po zarejestrowaniu w Serwisie Internetowym zgodnie z jego regulaminem wprowadzonym przez Administratora, mogą komentować opublikowane wpisy oraz materiały. Użytkownik Bloga publikując opinie na Blogu wyraża zgodę na publikację przez Administratora nicka oraz zdjęcia na Blogu pod napisanymi przez siebie opiniami. Zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego, Użytkownikom Bloga przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Administrator danych, którym jest Administrator Serwisu, zbiera zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.
 13. Goście mogą wyłącznie czytać opublikowane wpisy oraz materiały.
 14. Właściciel zastrzega sobie prawo do:
 15. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
 16. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług,
 17. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezwiązanych z tematyką wpisów oraz materiałów opublikowanych na Blogu.

Niezależnie od powyższego, Administrator jest uprawniony do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezgodnych z regulaminem Serwisu Internetowego.

 1. Użytkownik, w granicach określonych przez regulamin Serwisu Internetowego,  ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz opinii innych użytkowników. Ma również obowiązek pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy wypowiedzi i przestrzeganiu zasad moralnych. Krytyka skierowana pod adresem Przedsiębiorcy lub jego oferty produktowej bądź pod adresem Administratora powinna opierać się na faktach i być poparta merytorycznymi argumentami.
 2. Każdy Użytkownik oraz Gość korzystający z Bloga jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu, niezależnie od obowiązku przestrzegania regulaminu Serwisu Internetowego. Każdy Użytkownik oraz Gość zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Przedsiębiorcy, Administratora, Użytkowników oraz Gości.
 3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Zabrania się wykorzystywania Bloga w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 4. Opinia może zostać opublikowana przez każdego Użytkownika, w momencie wpisania swojego nicka, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w odpowiednie pola dialogowe udostępnione pod wpisami oraz materiałami opublikowanymi przez Przedsiębiorcę.
 5. Komentarz pojawi się na stronie w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie w sposób automatyczny zakwalifikowany jako spam.
 6. Ani Przedsiębiorca, ani Administrator nie są stroną w konfliktach pomiędzy Użytkownikami Bloga.
 7. Ani Przedsiębiorca, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Przedsiębiorcy ani Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 8. Przedsiębiorca:
 9. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 10. nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Przedsiębiorcy, Administratora bądź innych Osób.

Ani Przedsiębiorca, ani Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych użytkowników niezgodnie z celem działania Bloga.

 1. Wszelkie dane opublikowane przez Przedsiębiorcę na Blogu pochodzą ze źródeł, które Przedsiębiorca uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić na Blogu.
 2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Blogu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uzyskania pisemnej zgody od Przedsiębiorcy i podania źródła publikacji (nazwiska autora oraz adresu strony).
 3. Zarówno publikacje na Blogu, jak i znaki graficzne, logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.
 4. Użytkownik publikując opinię na Blogu oświadcza, że akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu. Również korzystanie z Bloga przez Gościa jest jednoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
 6. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Bloga będą rozpatrywane przez Administratora zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://nagrajfirme.pl/regulamin
 8. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Przedsiębiorca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników oraz Gości poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Blogu.